X
  • درمان اعتیاد,پیشگیری از لغزش,مشاوره اعتیاد,مشاوره اعتیاد و خانواده,مهارت‌های زندگی

    درمان اعتیاد

    پیشگیری از لغزش

  • درمان اعتیاد,پیشگیری از لغزش,مشاوره اعتیاد,مشاوره اعتیاد و خانواده,مهارت‌های زندگی

۱۲ قدم درمانی (بخش اول)

بخـش اول

مقـدمـه، تعـاريـف

روش درماني دوازده قدم در اين كارگاه ، به عنوان ابزار به كارگيري نيروهاي محركه، فاكتورها و عوامل شفابخش ياجريانات طبيعي بهبودي كه جزوء لاينفك قدم هاي دوازده گانه انجمن  AAميباشد ، تعريف شده است. جرج اي، ويلانت ، در پژوهش اصلي خود ، كتاب تاريخ طبيعي الكليسم ؛ باتوجه به اين ديدگاه ودر مواجهه بانيازفراينده به مددكاران و در مانگران وابستگي به الكل و ساير موادمخدربراي مداخله ودرمان موثر اعضاي خانواده هايي كه از بيماري يا اختلال وابستگي رنج ميبرند؛ رسيدن به نوعي تفاهم و درك صحيح و مشترك از فرايندطبيعي بهبودي و نيروي محركه شفاابخش برنامه ي بهبودي انجمن AA و دوازده قدم براي كليه افرادي كه در كاركمك رساني معقولانه به فرد وابسته هستند( اعم از مددكار و درمانگر، افراد خانواده و......) امري حياتي و ضروري به شمارمي رود.

در اين پژوهش ، وابستگي ، بيماري تلقي و معرفي ميشود. به دليل ارتباط الگوي طبي وابستگي شيميايي با بيماري ديابت كه توسط افراد غير پزشك نيز گاه قابل شناسائي و تشخيص است ؛ وبه دليل شباهت ويژگي هاي اين دو ، پزشكان ، سازمان هاي مراقب هاي بهداشتي شامل : شركت هاي ييمه و درمانگران،وابستگي را به عنوان يك ناخوشي در نظر مي گيرند، اين ويژگي ها به قرار زير است:

1- وابستگي شيميايي، انسانهارا – مستقيماًياغيرمستقيم- هلاك ميكند.

2- ناخوشي/بيماري ، داراي علائم و نشانه هايي است.

3- سيرپيشرونده دارد؛PREGRSSIVE

4- بيماري اوليه است(دراثربيماري ديگري بوجود نيامده است؛PRIMARY)

5- درصورت پيشرفت بيماري ، مزمن مي شود CHRONIC .

6- مستعدعود و بازگشت است RELAPSE.

7- غيرقابل برگشت است IRRIVERSIBLE .

اگرچه ممكن است درك علمي وابستگي دشواربوده واين پديده فاقد مدارك وشواهد كافي باشد،ليكن عوارض اين ناخوشي، درمان پذيربوده و بهبودي امكان پذير است(جانسون ، صفحه 19).

 

تعريف علمي و باليني وابستگي شيميايي:

چنانچه در نتيجه مصرف يا سوء مصرف هريك از مواداعتيادآور - CHEMICALS OF DEPENDNCY- چه به تنهايي ، چه در تركيب با موادديگر، در يك ياچند بخش از زندگي رد اختلالاتي بروزكند( از قبيل اختلالات جسمي ، ذهني ، عاطفي، يا اختلالاتي در روح وروان - از بين رفتن ارزش ها ، اعتماد به نفس، اراده و....- يا اشكلاتي در ارتباطات خانوادگي ، شغلي، حقوقي، مالي ، ارتباطات اجتماعي به طور كلي ؛  حتي ارتباطات روحاني و ارتباط با خدا) و اين اختلالات به وضوح با منافع و مصالح شخصي مغاير بوده و با لغزش –عود REDATIVE – مكررآن ها را به خطر اندازد، اين بيماري، اختلال، يا ناخوشي، وابستگي ناميده مي شود.

موادمخدرياشيميايي اعتيادآوركه افراد از لحاظ فيزيكي (جسمي)يارواني به آن وابسته مي گردندعبارتنداز(بدون ترتيب خاصي): گروه داروهاي ضددرديا SEDATIVE ،آرام بخش هاي ملايم، الكل ، باربيتورات ها، PCP، كوكايين، آمفيتامين ها، LSD و مسكالين ها، مسككالين ها ، ماري جوانا، هرويين ، موادمشهور به DESIGNER DRUGS ، و مخدرهاي مصنوعي .

 

هـدف

هدف از اين تحقيق ، توضيح و اثبات نيروهاي محركه ي شفابخش موجود در قدم هاي دوازده گانه ي AA ميباشد كه در كليه انجمن هاي دوازده قدمي به كار گرفته مي شود . از اهداف ديگر اين است كه تكنيك ها و رويكردهاي ايجاد تغيير ديدگاه ، نسبت به طبيعت انسان ، نحوه ي تغيير و تحول ، بهبود و رشد و تكامل انسان را معرفي نماييم . تمامي اين اهداف در دامنه وسيعي از مشاوره هاي سنتي و امروزي و الگوي درماني حيات بخش تحقق مي يابد . از اهداف ديگر ، نمايندن ونشان دادن وضوح و صراحتي است كه در قدم هاي دوازده گانه و برنامه دوازده قدم ( شامل كتب و نشريات و آداب و رسوم و فرهنگ برگزاري جلسات و تعملات بين گروهي و انجمني ) و روندهاي گسترده تر جامعه پذيريو تعليمات و آموزش هاي انجمن AA به چشم ميخورد .

براي دستيابي به اهداف ، اميد است كه اين تحقيق سهمي به سزا در حوزه ي آموزشي داشته باشد و به ويژه ، درمانگران و مددكاران وابستگي را تشخيص و شناخت تضادها و تناقضات موجود درمورد اهداف،تكنيكها و رويكردهاي درماني اعم از باليني يا تئوريك AA ؛ قدم هاي دوازده گانه؛ كتب و انمن آن و دانستن اينكه چگونه دوازده قدم AA و AL-ANON بهبودي ، تغيير و تحول و رشد تكامل را براي فرد و نظام خانواده به ارمغان مي آورند، قادر خواهيد بود كه بيمار يا خانواده را ياري نمايد و يا روند بهبودي دوازده قدم آشنا سازد و به راهنمايي آنان در اين مسير بپردازد، و علاوه بر اين از راهنمايي هاي نظري يا باليني ، مهارت هاي درماني ذو مديريت درمان و برنامه نيز بهره جويد.

 

فرضيـه

اين مطالعه بر اين فرضيه استوار است كه عملاً تمامي مشاوره هاي سنتي و امروزي و الگوي درماني كه براي كمك به انسانها در جهت زندگي بهتر و هدايت آنان به سوي تحول و بهبودي ، به خصوص در مواجهه باوابستگي طرح ريزي شده اند ، جزئي مؤثرو كارآمداز دوازده قدم ، كتب و نشريات ، محيط و شرايط شفابخش انجمن AA و روابط حاكم برآن است .

به اين ترتيب ، درمان هاي گوناگون و متنوع ، از جمله توجيهات نظري متفاوت ، تكنيك ها و ديدگاه هاي ذاتي انساني آن ها، با تئوري و مفاهيم و تكنيك هاي دوازده قدم ، هماهنگ و در آن منعكس مي باشند .

اگردرمانگران و مددكاران وابستگي(اعتياد) در كارو فعاليت هاي خود با يكديگر ارتباط آگاهانه برقرار نمايند و به تشويق بيماران به شركت در برنامه هاي دوازده قدم مورد نظرو تهسيل آن پردازندو آنان را در زمينه آموزش كاربرد دوازده قدم AA كه در سرتاسر دنياي انگليسي زبان به عنوان تنها ومؤثرترين درمان الكليسم/اعتياد مورد قبول واقع شده است ، ياري دهنده؛ بايد اطمينان داشته باشند كه حمايت و پشتيباني از آن با اصول متعالي درمان مطابقت و سازگاري دارد.

 

چارچوب تحقيق، منابع و متدولوژي (روش شناسي)

در توضيح و شرح نيروهاي محركه ي شفابخش مستقر وموجود در دوازده قدم، تمركز و توجه بر تمامي برنامه هاي دوازده قدمي و AL-ANON` و برنامه ي دوازده قدم آنكه ويژه خانواده و دوستان و بيماران مبتلا به وابستگي است ، خواهد بود.

مباحث و مسائل مطرح در اين رساله در ارتباط با AA  ، دوازده قدم و درمانهاي جاري و متنوع ، و مثال هايي از ديدگاه هاي مشترك ، بر گرفته از متون كتاب مرجعAA معروف به كتاب بزرگ ((BIG BOOK ))، و كتاب دوازده قدم و دوازده سنت

THE TWELVE AND TWELVE ، و ساير كتب تائيد شدهAA و نشريات وابسته به آن است. اگه چه اين موضوع فراتر از هدف و مقصود اين رساله مي باشد ، انتظار ميرود كه درمانگران و مددكاران با مطالعه ي اين اثر ، پرتلاش و فعالانه به اقدامات زير مبادرت ورزند:ايجاد ارتباط و همبستگي ، گزينش عقايد و اصول ، انتقال مفاهيم وايده ها وروشهاي مؤثر به حوزه ي فعاليت خود و بيماران و به كاربستن آنها؛ استفاده از هوش و خرد ، اراده و عمل به بهترين شكل .

اين رساله، مطالعه اي جدي و عملي بر نيروهاي محركه ي شفا بخش موجود در دواززده قدم درماني است .

با اين توضيح ،بايدقوياً اذعان نمايم كه دراين تحقيق و در ارائه ي روش دوازده قدم درماني ، همان گونه كه درصدد تلفيق و ادغام آن با ساير اشكال مشاوره و درمان بوده ام، از تجربه هاي خود با حضورفعال در جلسات AA ، در مدتي بيش از 17 سال ، استفاده خواهم كرد .

اگرلحاظ كمي و عددي به موضوع بنگريم، حداقل 5000 جلسه دوازده قدمي و 100000 ساعت ، زمان مفيد جلسات نتيجه كار عملي و تجربه هاي شخصي من بوده است . كه در زمينه AA ، مجموعه اي است حاصل حضور مكرر در جلسات AL-ANON در طول ساليان و نيز شركت در دامنه وسيعي از ساير جلسات وبرنامه هاي دوازده قدم از جمله : معتادان گمنام NA ، كوكاييني هاي گمنام COCAINE ANON YMOUS وابسته هاي جنسي گمنام  ،خانواده هاي گمنام ، بيماران عاطفي گمنام ، قمار بازان گمنام ، خانواده قماربازان، پرخوران گمنام OA ، نيكوتيني هاي گمنام و ... تحقيقات من ، مرا به مطالعه ي دقيق تمامي كتب مورد تائيد و جزوه ها و رساله هاي اصلي AA و AL-ANON`علاقه مند و واداشته است، علاوه برآن به مطالعه يي سنجيده و دورنگر در بسياري از كتب ساير برنامه هاي دوازده قدم ، در بسياري از كتب ساير برنامه هاي دوازده قدم ، در داخل و يا خارج از حوزه وابستگي پرداخته ام .

من روي قدم هاي AA كاركرده ام، نيروي شفابخش و تحول انگيز آن را بخوبي تجربه نموده و آزموده ام و پديده الكلي هاي گمنام را از جنبه روان شناختي مطالعه كرده ام و در زمينه كارآيي وتاثير دوازده قدم و AA به تحقيق پرداخته ام ؛ باتاريخچه و نحوه تكامل الكلي هاي گمنام آشنايي دارم، و دانش، معلومات و تجربه هاي خودرا با در نظر گرفتن مجموعه يي از تئوري هاي گوناگون ، اصول، مفاهيم و كاربردهايي، سازمان دهي كرده ام تا بتوانم به عنوان يك مربي تمام وقت در زمينه ي وابستگي خدمت كنم .

 

دوازده قدم درماني و ساير بيماري هاي وابستگي ( اعتيادآور) و اختلال در روش زندگي

توضيح و شرح نتايج حاصل از كاربرد دوازده قدم درماني ، همراه با درك مفهوم نظري ، ارزش هاي درماني ، نيروهاي محركه وروش ها توسط درمانگر ومددكاروابستگي ، از حوصله ي اين بحث خارج است . معضلات ناشي از گمنامي ، در معناي سازماني وفقدان قطعي ساختاري مؤثربرفردي كه تصميم به شركت در هر يك از جلسات دوازده قدم ميگيرد عبارتند از : كمبودمحسوس آمارياشواهدو مدارك براي مشاهده ، تاييد يا اثبات هر نكته اي درموردگروه هاي دوازده قدم يودردسترس نبودن آمار دقيق اعضاي گروه ها، كارآيي و موفقيت آن هادر بهبودي مؤثر ، يا ساير جنبه هاي گروه هاي دوازده قدم كه دانشمندان علوم اجتماعي، نوعاً درپي مطالعه آن مي باشند(گارتنروريزمن،1984)(Gartner & Riessman).

عليرقم اين كمبودتاسف انگيزاطلاعات معتبر، شايداندكي محتاطانه به نظربرسداگربگوييم كه برنامه هاي دوازده قدم دست كم براي شركت كنندگان آن – برطبق گزارش هاي شخصي افراد- مؤثرودرتسكين آلام ورنج آنان به طرز چشمگيري مفيد بوده است ؛ آن هم درزماني كه باانواع گوناگون اختلالات رفتاري زير مواجه هستيم :

قمار بازان گمنام، وابسته هاي جنسي گمنام ، نيكوتيني هاي گمنام، پرخوران گمنام ،بدهكاران گمنام،والدين گمنام، خانواده هاي گمنام ، بيماران عاطفي گمنام  و ... 

علاوه براين، شمارديگري از انجمن هاي خودياري كه درعنوان توصيفي خودواژه ي((گمنام))راهمراه ندارند ليكن ازاصول انجمن AA و دوازده قدم پيروي مي نمايندوجودداردكه ولخرج هاي اجباريو افراطي(COMPULSIVE SPENDERS) تنها يكي از نمونه هايآن است .

براي يك درمانگرومددكار ،برخورداري از آموزش وتحصيلات، براي برخوردمناسب ودرمان مؤثر اين اختلالات رفتاري و وابستگي و افرادخانواده، امري ضروري محسوب مي شود. بدين ترتيب ، داشتن شناختي كامل از AA و نحوه استفاده از دوازده قدم درماني در كنارروشها و تكنيك هاي درماني شخصي قادر است با گنجاندن روش درماني دوازده قدمي در حوزه عمل مددكاران و درمانگران در رابطه با بيمار،‌ نه به عنوان شيوه و روشي كمكي يا فردي بلكه به عنوان يك روش كاملاً مشخص درمان يا برنامه بهبودي بيماري وابستگي يا اختلالات رفتاري يا مشكلات در حال درمان ، دامنه ي فعاليت مددكار و درمانگر را به ميزان قابل توجهي گسترش داده و در فعاليتهاي دماني دست او را باز بگذارد و به طرز چشم گيري اعتماد و حس رقابت حرفه اي راارتقا دهد.

بديهي است تعداد فزاينده يي از افراد مبتلا به بيماري وابستگي و مشكلات رفتاري ، تمايل به برخورداري از برنامه هاي خودياري دوازده قدم دارند(گارتنروريزمن).تعدادزيادي از اين عده مايلند كه هدايت برنامه بهبوديشان را مددكار يا درمانگري فرهيخته و مطلع و كارآزموده برعهده گيرد .

درصد ديگري از افرادي كه تا كنون در برنامه هاي دوازده قدم براي زمان هاي متفاوت شركت كرده اند، درجريان بهبودي از يك اختلال رفتاري ، به نقطه اي رسيده اند كه در ان، درمان ضروري و اجتناب ناپذير به نظر ميرسد. اين دسته از افراد در حال بهبودي، نوعاً خواستار و طالب مددكاران و درمانگراني هستند كه از برنامه هاي دوازده قدم آگاهي و اطلاع كامل داشته ، حامي و دوستدار آن باشند.

مددكاران و درمانگران نبايد با استدلال هاي اشتباه و سفسطه آميزموجب رنجش و آزار اين گروه از بيماران گردند و بگويند" چنانچه علت ريشه يي و اصلي بيماري وابستگي يا اختلالات روش زندگي از طريق بينش درماني (insight thirepy) تشخيص داده و سپس ريشه كن يا درمان گردد ، نشانه هاي بيماري وابستگي يا رفتارهاي مشكل ساز ناپديد خواهد شد" .

بنابرتجربه، بسياري از افراد وابسته و افرادي كه به اختلالات رفتاري دچار هستند و به برنامه هاي دوازده قدمي به منظور دريافت كمك و بهبودي از مشكلات و بيماري خود مراجعه كرده و در تجربه هاي يكديگر سهيم گشته اند ، معتقدند كه اگر درمان برپايه نظريه فوق - علت ريشه اي- بنا گردد ،مستمرنبوده و نمي تواند بهبودي بيماررا براي دوره يي طولاني تامين نمايد.

بدين ترتيب مددكاران و درمانگراني موردنيازهستندكه بر برنامه هاي دوازده قدمي اشراف داشته و از سفسطه و مغالطه بپرهيزند و نسبت به تمايل و نياز بيماران خود مبني بر ادامه شركت در برنامه دوازده قدم بهبودي و رشد تكامل در حال تكوين شان علاقه مند وحساس و دقيق باشند .

 

خلاصه و مروري بر ساير بخش ها 

هدف، اثبات اين موضوع است كه اصول پايه ، مفاهيم كليدي ، اهداف درمان، روش ها و ارتباطات درماني كه در حوزه ي وسيعي از مشاوره ي مدرن و الگوهاي درماني متفاوت وجوددارد ، دردازده قدم AA، AL-ANON، انجمن دوازده قدم و كتب و نشريات آن نيز موجود ميباشد . لازم به ذكر است كه من اين نمونه هاي درماني را به صورت زيز طبقه بندي نموده ام : رفتاري، شناختي، عاطفي، معنوي و ارتباطي.

استانتون وتاد(Stanton & Todd) در سال 1982 خاطر نشان كردند كه درمانگران در شناخت، ارزيابي يا تشخيص وابستگي به موادمخدر در افراد يا نظام خانواده، به وضوح از كارآيي نسبتاً پاييني برخوردارند و نيز گزارش شده است كه در درمان موفقيت آميز اين پديده با دشواري هايي مواجه بوده اند .

عليرغم اين شكست آشكار و ناتواني ، به نظر مي رسد اگر درمانگر يا مددكار وابستگي با هر عقيده تئوريك وبا هرگونه تجربه و كار تخصصي به برسي و شناخت تاثيرات باليني AA و دوازده قدم موثر در بهبودي بيماري وابستگي بپردازد و دريابد كه هيچ گونه تضاد و مغايرتي ميان آن ها و آن چه بيمار به عنوان عضوي از AA ، احساس ميكند يا انجام مي دهد وجود ندارد ، در آن صورت قادر به حمايت و ياري و هدايت سير پيشرفت بيمار از طريق دوازده قدم خواهد بود؛ و نيز مي تواند بيمار را براي شركت در فعاليت هاي انجمن دوازده قدم و در نتيجه در دست يابي به بهبودي ، رشد و تكامل ياري دهد. چنين است روال معمول دوازده قدم درماني ؛ اين روش كار ، با اصول متعالي هنر و فن شفا و درمان وارتباطات سودمند هماهنگ بوده و مطابقت دارد.

بخش 2، مروري است بر يافته ها و نتايج تحقيقاتي كه در مورد ماهيت و طبيعت فرآيند روان درماني لازم براي ايجاد تغييرات رفتاري يا بهبودي از وابستگي به موادمخدر انجام گرفته است . دراين بخش عمدتاً از تحقيفقات روانپزشك نامي ، جود مارمر (judd Marmor) استفاده شده است .

هماهنگي و هم خواني قالب و ساختار گسترده تئوريك با نيروهاي محركه ي شفابخش موجود در دوازده قدم  AA و آنگاه كه در كنار هم قرار مي گيرند آشكار مي شود .

بخش 3 ، به مشاوره ي مدرن و نمونه هاي درماني ميپردازد . من درصدد برآمده ام كه مطالعه و بررسي مجموعه ي گيج كننده درمانها را به زبان ساده بيان نمايم و براي برسي روش هاي درماني مختلف : مقوله رفتاري ، شناختي ، عاطفي و معنوي و ارتباطي را برگزيده ام .اين طبقه بندي مطابق با نمونه مدلي است كه به عنوان يك طرح ونقشه اكتشافي مفيد ، به بيماران و دانشجويان در ضمينه بيماري وابستگي تعليم داده ام : به جاست اگر انسان را موجودي چهار بعدي متشكل از بخش هاي زير در نظر بگيريم : جسم (رفتار)، ذهن(شناخت)، احساسات و عاطفه و روح(غريزه ي طبيعي و ذاتي براي رشد ، سلامت ، شفا، شادابي، انسجام و يكپارچگي شخصيتي، خودشكوفايي، فرديت، به فعاليت درآوردن توانايي ها و استعدادهاي بالقوه يا رضايت و خوشنودي ، اين مفهوم شامل اراده و آرزواست). 

انسان در جهان ارتباطات به سر مي برد كه مبناي اين مدل، در آن سه سطح وجود دارد: نخست، ارتباط با خويشتن خويش(نفس) ؛ دوم، ارتباط با ساير انسانها در درون مجموعه و رشته اي از سيستم ها و نظام هاي پيچيده ي رو به افزايش كه در آن ، فرد تنها قسمتي از اين سيستم ها است ، مانند خانواده ، جامعه، كشور و جهان؛ سوم ، ارتباط انسان با نيروهاي برتر و ناشناخته روحاني و ارتباط انسان با سوال هاي بي جواب در مورد حيات، مرگ، هستي و خداوند، بخش سوم كتاب بادردست داشتن اين الگوي مناسب به شرح بيان ديدگاه هاي اساسي انسان، برخي مفاهيم مهم، اهداف و رويكردهاي درماني قطعي و مشخص يا مكاتب مي پردازد كه من نيز همكنون به توضيح عناصريا طبقه بندي هاي نامبرده ي موجود در اين مدل ميپردازم:

رفتاردرماني، به شكلي كلي مورد بحث قرار خواهد گرفت . دراين بحث تكيه برماهيت آن خواهد بود؛ به عبارت ديگر آن تحول و بهبودي كه بدون در نظر گرفتن شدت يا عمق بينش و شناخت ، خودشناختي ، اهداف شايسته و بجا يا تمايلات و انگيزه هاي عاطفي ، در نهايت و عمدتاً به تغييات در رفتارطبيعي ( فيزيكي) و به عملكر د حقيقي انسان بستگي دارد.

رويكردهاي درماني شناختي (ذهن) ، برمبناي درمان عقلي-هيجاني و با تكيه برنظام اعتقادي و شناختي توضيح داده خواهد شد. بحث پيرامون و بعدهيجاني يا عاطفي انسان ، برمبناي روش درماني متمركز برفرد(فردمحور) يا غير رهنمودي كارل راجرز(CARL ROGGERS)، و نيز بر اساس درمان گشتالتي انجام مي گيرد. تاكيد هر دو بر آموزش تشخيص ، توضيح و بيان آگاهانه احساسات مي باشد .

تحقيقات و آثار كارل يونگ(CARL JUNG)وويكتور فرانكل(VICTOR FRANKL)، براي انطباق با زمينه هاي معنوي مدل انسان چهار بعدي (جسم، ذهن، هيجان و روح و روان) انتخاب شده اند. همان گونه كه در كتاب الكلي هاي گمنامALCOHOLICS ANONYMOUS به وضوح مشاهده مي شود .

كارل يونگ بنيان گذار معنوي AA به روند كمك رساني وشفايي معتقد بود كه بر اساس و پايه برنامه ي بهبودي AA و دوازده قدم مي باشد .

در بخش 3 ؛ بعضي از ايده ها و نظرات و روش هاي اصلي ومهم لوگوتراپي(LOGOTHERAPY) ويكتور فرانكل و تلاش و جستجوي انسان به منظور كسب اعتبار، هدف و ارزش ها كه محور رويكردهاي تئوريك و باليني فرانكل مي باشد، مرور خواهد شد .

 

انواع ارتباط درماني (Relational Therapy) 

از طريق بررسي وسيع و كلي رويكردهاي درماني نظام خانواده معرفي و ارائه خواهدشد . در اين فصل من به برسي و مرور برخي اهداف كلي ، ديدگاه ها و تكنيك هاي باليني درمان نظام خانواده خواهم پرداخت و آن هارا به زبان بسيار ساده و كلي بيان خواهم كرد و بدون توجه به تفاوت هاي جزئي تئوريك – هرچند به عقيده ي عده اي تفاوت هايي حياتي باشد- آن ها را در كنار هم قرار خواهم داد . بدين ترتيب ، آن چه در بخش 3 موردنظر مي باشد تشخيص برخي پايه هاي اعتقادي و اصول كلي درمان هاي مختلف ، اهداف درماني ، مفاهيم ديدگاه آن ها نسبت به ماهيت ارتباط شفابخش و تكنيك هاي اساسي و اصلي است .

همانطور كه در بالا توضيح داده شد، اين دسته از درمان هاي مختلف ، نمونه اي از انواع رفتاردرماني ، شناخت درماني ، هييجان درماني، درمان معنوي و ارتباط درماني خواهند بود .

با چنين ديدگاه گسترده و مناسبي، موضوع اصلي بخش 4 ، يكسره، تاييد و تصديق خاص فرضيه ي اصلي اين پژوهش خواهد بود كه : عملاً كليه مكاتب مشاوره و درمان مدرن در دوازده قدم و انجمن AA يافت مي شود . اين گونه ارزيابي و شناخت، كارآيايي AA را – كه از مدت ها پيش به رسميت شناخته شده و تاييد گشته است در بهبودي مؤثر از بيماري وابستگي به وضوح نشان ميدهد و در پذيرش صميمانه AA ، دوازده قدم و انجمن آن توسط مددكاران و درمانگران سهم به سزائي دارد .

اين بخش ، به ويژه نشان ميدهد كه اهداف، مفاهيم يا فنون رفتاردرماني ، شناخت درماني ، هييجان درماني، درمان معنوي و ارتباط درماني مورد بحث در بخش سوم ، در كدام قسمت از قدم هاي دوازده گانه ي AA نشريات و كتب و انجمن آن نهفته است .

بخش چهار، به برسي متون اصلي AA و دوازده قدم و دوازده سنت مي پردازد و اشاراتي نيز به ساير كتب مربوط به AA خواهد داشت .

در توضيح و گسترش موضوع و گسترش موضوع و بحث اصلي بخش چهارم ، از تجربه هاي شخصي و كار عملي عمده خود كه حاصل شركت و حضور در بيش از پنج هزار جلسه AA و صدها جلسه از ساير برنامه هاي دوازده قدم مي باشد استفاده خواهم كرد . علاوه بر اين از تجربه هاي خود در زمينه ي كاربرد دوازده قدم به شكلي واقعي و صحيح ، آن طور كه در كتاب الكلي هاي گمنام توضيح داده شده است و نيز رهنمودهايي كه از جانب راهنماي خود در AA دريافت كرده ام ، كمك خواهم گرفت . به علاوه، به نقل و شرح تجربه هاي و احساسات خود و همچنين فعاليت هاي گسترده يي كه خارج از جلسات در جهت آشناي و انطباق با جامعه صورت مي گيرد مانند ؛ اصول و آداب، مجامع، حوادث اجتماعي، ازدواج و پيوند ها و روابط پر اهميت و پيش بيني انواع مختلف خدمات معيشتي روزانه كه با عضويت در AA قابل دسترسي مي باشد خواهم پرداخت . سرانجام در بخش چهارم ، به ارائه بخشي از يافته هاي تحقيق هدفمند و مطالعات من در زمينه ي روانشناسي ، درمان خانواده، فلسفه و حوزه مذهبي- معنوي خواه پرداخت .

هدف من ايجاد ارتباطي محبت اميز و حمايتي دو جانبه و سازگاري مطلوب ميان اهداف، مقتضيات، روش ها و ارزش هاي اكثريت درمان هاي مدرن و سنتي و مكاتب مشاوره كه عمدتاً بر جنبه هاي رفتاري ، شناختي، عاطفي ، معنوي يا ارتباطي تمركز دارند با اهداف، مقتضيات ، روش ها و ارزش هاي دوازده قدم، كتب، جلسات و انجمن الكلي هاي گمنام مي باشد .

 

ادامه دارد ...

 

نویسنده: بابک امینی کارشناس مشاوره در پیشگیری از لغزش و مدیر مرکز درمان اعتیاد و پیشگیری از لغزش شوق زندگی

مرکز درمان اعتیاد و پیشگیری از لغزش شوق زندگی روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲۱ آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است.

میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، بن بست گیتی، پلاک ۲، واحد ۵ 

تلفن 66907971 | همراه 09196269518

مشاوره تلفنی با همراه به صورت شبانه روزی می‌باشد

دی ان ان